Privatlivspolitik for hjælpere og vikarer – samt borgere, der har indgået en samtykkeerklæring med DHO

Denne privatlivspolitik er fastlagt af Din Hjælperordning ApS (herefter ”DHO”) og gælder for alle DHOs hjælpere og vikarer – samt borgere, der har indgået en samtykkeerklæring med DHO.

Om DHO
DHO er en virksomhed som er skabt ud fra drømmen om Fælleskab !
Vi har i mange år været involveret i det, at etablere hjælperordninger både administrativt og praktisk. Igennem årene voksede der en vision frem. Visionen voksede og endte op som en klar og skarpsleben mission. Vores mission er at bedrive hjælperordninger på en ny måde, og ud fra andre intentioner!
Nemlig at skabe tryghed og frihed igennem fælleskab.
DHO er et organiseret netværk. Vi er decentrale og har et meget fladt hierarki. Vi har den grundholdning, at vi alle skal bidrage – for vi er alle uundværlige, hvis vi som fællesskab skal lykkes. DHO tror på at alle mennesker har behov for en håndsrækning i ny og næ, at vi som mennesker er ens – men det blot er karakteren af den hjælp vi har brug for som kan variere. Hjælpere, brugere og virksomhed er den treenighed som skal fungere for at hver og en trives og kan udfolde sig.

I forbindelse med driften af DHO indsamler og behandler vi personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. DHO er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til DHOs behandling af dine personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

DHO
Brønshøj Kirkevej 1
2700 Brønshøj
dho@dho.dk
+45 25 76 83 84
CVR-nr 36939958

Datasikkerhed er vigtig for os
For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Hvad er personoplysninger
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med vores service, levering, administration og drift.

DHO indsamler og behandler almindelige og visse personfølsomme oplysninger.

DHO vil typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger vedrørende vores hjælpere og vikarer
Oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig som hjælper eller vikar hos DHO på https://dinhjlperordningaps.hr-skyen.dk/show-job/34743?expandform=1, bliver anvendt af administrationen og til rekrutteringsformål, herunder kontaktoplysninger navn, adresse, fødselsår, billedidentifikation, telefonnr. og e-mail. Alle data bliver behandlet fortroligt og i op til 6 måneder efter endt ansøgning. Herefter slettes de automatisk medmindre du aktivt vælger at forny din ansøgning/CV med yderligere 6 måneder. Du informeres herom pr. e-mail ved udgangen af perioden.

Oplysninger, som du giver tilladelse til via en skriftlig samtykkeerklæring, som bliver udleveret ved ansættelse.
Til hvilket formål indsamles data:
• I forbindelse med Lønudbetaling, Pensionsindbetaling, Ansættelses forhold herunder anskaffelse af Straffeattest samt Børneattest indmeldelse i foreningen Bruger og Hjælper Gruppen.
Hvilke typer af data indsamles:
• Persondata, samt personfølsomme data.
Hvilke data indsamles:
• cpr- nummer, køn, fødselsår, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, info om besiddelse af kørekort, ryger/ikke ryger status, kursusbeviser, uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus. Disse oplysninger er omfattet af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer).

Oplysninger vedrørende borgere, der indgår samtykkeerklæring med DHO
Oplysninger, som du giver os, når du som borger indgår en samtykkeerklæring med DHO, bliver anvendt af administrationen, hjælpere og vikarer til at kunne give dig den bedste service og retningsbestemme ydelsen specielt tilpasset dine ønsker og behov.
Til hvilket formål indsamles data:
• Samarbejdsforhold.
Hvilke typer af data indsamles:
• Persondata, samt personfølsomme data.
Hvilke data indsamles:
• Cpr- nummer, køn, fødselsår, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer. Disse oplysninger er omfattet af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer).

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside
P.t. indhentes ingen oplysninger.

Din Hjælperordning ApS overholder gældende dansk og EU-lovgivning på området om beskyttelse af personlige data.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
DHObehandler kun dine personoplysninger, når vi har et retsligt grundlag til at foretage behandlingen. DHO behandler kun almindelige oplysninger om dig.

Vores behandling af oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:

⦁ Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (f.eks. i forbindelse med en ansøgning). Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

⦁ Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som DHO er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Det gælder, navnlig bogføringsloven, som forpligter DHO til at opbevare al bogføringsmateriale i minimum 5 år.

Udover ovenstående, kan der eksistere anden lovgivning, som forpligter DHO til at behandle personoplysninger. Dette gælder særligt love og lovændringer som vedtages efter udarbejdelse af denne privatlivspolitik, love/bekendtgørelser som DHO senere bliver underlagt på grund af ændringer i virksomheden, samt hvis særlige forhold gør sig gældende ved dit ansættelsesforhold / din modtagne hjælp.

⦁ Vores legitime interesser: hensynet til DHOs legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (f.eks. administration og personlig service). Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

⦁ Tredjemands legitime interesser: Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser for så vidt angår de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere. Behandling på grundlag af tredjemands legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Deling af personoplysninger
DHO videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

DHO kan desuden videregive og/eller overlade borgeres personoplysninger til hjælpere og vikarer i forbindelse med borgeres ønsker og behov for personlig service.

DHO videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

DHO overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Databehandlere

For at oplysninger kan indsamles og administreres af DHO er det nødvendigt med forskellige databehandlere.
Databehandlerene er:
• HR-skyen, Cohaesio Group herunder Surftown, Azehosting, Adobe Systems Incorporated, Smartplan, de fem regioner og de 96 Danske Regionskommuner, de relevante forsikringsselskaber, Godt Engineering, IGM Revision, Bruger og Hjælper Gruppen. Databehandlerene har tavshedspligt.
Modtagerne af oplysningerne har samme tavshedspligt som Din Hjælperordning ApS eller den myndighed, de repræsenterer. Modtagerne er: de kontraktansvarlige, Foreningen Bruger Hjælper Gruppen, de relevante kommuner og regioner, private, der udfører opgaver for det offentlige og andre, som Din Hjælperordning ApS har samarbejdsrelationer til i forbindelse med administration af dit samarbejde med os.

Dataintegritet og datasikkerhed
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

DHO opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger under hele ansættelsesforholdet / serviceforløbet samt i en periode op til 5 år efter ophør, medmindre kortere eller længere opbevaringsperiode konkret begrundes (fx hvis der verserer en tvist).

Det er DHOs politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder
Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for DHO. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at iagttage disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne iagttage rettighederne i begrænset omfang. Eksempelvis vi har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig som DHO opbevarer, hvis der er lovgivning som forpligter DHO til at opbevare disse oplysninger.

⦁ Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.

⦁ Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

⦁ Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.

⦁ Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

⦁ Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger, du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.

Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne politik.

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over DHOs behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer
DHO evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.